ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
dot
จดหมายข่าว

dot
dot

โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ และโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
143  ม.9 ถ.ร้อยเอ็ด - ดินดำ (หรือ ถ.คชพลายุกต์) ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-515894
โทรสาร   043-515895
โรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก

โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์
เลขที่ 7-9 ถ.คหบดีอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-512333, 043-522902
โทรสาร   043-522798

โรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน 7 สมัย และโล่ทองคำพระราชทาน
ได้รับการประกันคุณภาพและรับรองมาตรฐาน จากกระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002 จากประเทศอังกฤษเป็นแห่งแรกในจังหวัดร้อยเอ็ด


Free Clock


รายงานผลการเรียน โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ ภาคเรียนที่ 1/2558
More...
วันที่ 21-07-58 true click life จัดกิจกรรมแสนสนุกให้เด็กๆ โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์
More...
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
More...


กิจกรรมถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2558icon
More...

นักเรียนรับประกาศเกียรติคุณ เก็บโทรศัพท์ได้แล้วนำแจ้งตำรวจเพื่อหาเจ้าของicon
More...

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ทอดถวายกฐิน V-Star
More...

คณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนพระราชทาน รอบที่สอง
More...

More...
More...
More...
More...


โรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน 7 สมัย
รางวัลดี ศรีร้อยเอ็ด เจ็ดสมัย แห่งแรกในเมืองนี้ที่กล่าวขาน ภาคภูมิใจ ในรางวัล พระราชทาน ขอขอบคุณ ทุกหน่วยงาน ที่ร่วมกัน โล่ทองคำ ล้ำค่า การันตี สร้างคนดี มีศีลธรรม คิดสร้างสรรค์ ท่านด็อกเตอร์ วิไล คอยผลักดัน พร้อมก้าวไป ด้วยกัน อย่างมั่นคง...