ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
dot
จดหมายข่าว

dot
dot

โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ และโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
143  ม.9 ถ.ร้อยเอ็ด - ดินดำ (หรือ ถ.คชพลายุกต์) ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-515894
โทรสาร   043-515895
โรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก

โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์
เลขที่ 7-9 ถ.คหบดีอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-512333, 043-522902
โทรสาร   043-522798

โรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน 7 สมัย และโล่ทองคำพระราชทาน
ได้รับการประกันคุณภาพและรับรองมาตรฐาน จากกระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002 จากประเทศอังกฤษเป็นแห่งแรกในจังหวัดร้อยเอ็ด


Free Clock


วันที่ 21-07-58 true click life จัดกิจกรรมแสนสนุกให้เด็กๆ โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์
More...
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
More...
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
More...


คณะครู เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำสมุดเล่มเล็ก
More...

นักเรียนโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย คว้ารางวัลการแข่งขันเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
More...

คณะผู้บริหาร คณะครูร่วมเดินเทอดพระเกียรติ ในวันแม่แห่งชาติ
More...

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จัดกิจกรรมวันแม่ และวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558
More...

More...
More...
More...
More...


โรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน 7 สมัย
รางวัลดี ศรีร้อยเอ็ด เจ็ดสมัย แห่งแรกในเมืองนี้ที่กล่าวขาน ภาคภูมิใจ ในรางวัล พระราชทาน ขอขอบคุณ ทุกหน่วยงาน ที่ร่วมกัน โล่ทองคำ ล้ำค่า การันตี สร้างคนดี มีศีลธรรม คิดสร้างสรรค์ ท่านด็อกเตอร์ วิไล คอยผลักดัน พร้อมก้าวไป ด้วยกัน อย่างมั่นคง...