โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
dot
จดหมายข่าว

dot
dot

โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ และโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย

 


การประเมินสุขาน่าใช้ในสถานศึกษา

 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาตามโครงการ "สุขาน่าใช้ในสถานศึกษา"

More...
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
More...
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
More...


บริษัทฟาร์มเฮ้าส์ จัดกิจกรรมicon
More...

กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำสุขบัญญัติ 10 ประการ และทันตสุขภาพicon
More...

นักเรียนทัศนศึกษา เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาตร์
More...

คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
More...

More...
More...
More...
More...


โรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน 8 สมัย
รางวัลดี ศรีร้อยเอ็ด แปดสมัย แห่งแรกในเมืองนี้ที่กล่าวขาน ภาคภูมิใจ ในรางวัล พระราชทาน ขอขอบคุณ ทุกหน่วยงาน ที่ร่วมกัน โล่ทองคำ ล้ำค่า การันตี สร้างคนดี มีศีลธรรม คิดสร้างสรรค์ ท่านด็อกเตอร์ วิไล คอยผลักดัน พร้อมก้าวไป ด้วยกัน อย่างมั่นคง...