โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot

โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ และโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย

 

 

 


ดัชชี คิดส์ จัดกิจกรรม
More...
กิจกรรมวันแม่และวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติicon
More...
อบรมวิทยาการคำนวนicon
More...


ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562
More...

กิจกรรมเยาวชนไทยร่วมใจทำความดี
More...

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
More...

คณะครูอบรมหลักสูตรครูสอนคิด Thinking School
More...

More...
More...
More...
More...


โรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน 8 สมัย
รางวัลดี ศรีร้อยเอ็ด แปดสมัย แห่งแรกในเมืองนี้ที่กล่าวขาน ภาคภูมิใจ ในรางวัล พระราชทาน ขอขอบคุณ ทุกหน่วยงาน ที่ร่วมกัน โล่ทองคำ ล้ำค่า การันตี สร้างคนดี มีศีลธรรม คิดสร้างสรรค์ ท่านด็อกเตอร์ วิไล คอยผลักดัน พร้อมก้าวไป ด้วยกัน อย่างมั่นคง...