Main Menu5
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
e-learning
สื่อการเรียนการสอน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

 
ข้อมูลพื้นฐานของประเทศในอาเซียน (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)
บทเรียนเรื่องข้าว (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)
ฝึกพูดภาษาจีน (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)
 
 
 
 
 
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
   
       โรงเรียนได้จัดให้มีการเผยแพร่ชุดแบบฝึกทักษะ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้
แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการนำมาพัฒนาการเรียนรู้
และฝึกทักษะให้กับผู้เรียน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีเนื้อหาสาระสอดคล้อง
กับหลักสูตร ของทางโรงเรียน  นอกจากนี้ยังจัดให้มีชุดเฉลยคำตอบให้นักเรียน
ได้ประเมินผลภายหลังการใช้แบบฝึกทักษะจากการเรียนรู้ ดังกล่าวด้วย
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.2

 โรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน 8 สมัย