การจัดการเรียนการสอน
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
การจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ เปิดสอน 2 ระดับคือ

1.ระดับอนุบาล  (อ.1-3)            ใช้หลักสูตรก่อนประถมศึกษา เน้นกลุ่มประสบการณ์พิเศษภาษาอังกฤษ
2. ระดับประถมศึกษา  (ป.1-3)   ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (เน้นภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์)

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัยเปิดสอน 2 ระดับคือ

1. ระดับประถมศึกษา  (ป.4-6)   ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (เน้นภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์)
2. ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-3)     ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (เน้นภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ เช่น
                                              ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี และคอมพิวเตอร์) 

     โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย  ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 2 ครั้ง
ในปีการศึกษา 2549 
และปีการศึกษา 2553
 

 โรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน 8 สมัย