กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยสอน
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยสอน

    โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยได้เชิญปราชญ์ชาวบ้าน  ผู้ทรงคุณวุฒิ ในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในเรื่องต่างๆ ที่เกิดประโยชน์ มาช่วยสอนให้กับนักเรียนได้เรียนรู้และฝึกลงมือปฏิบัติจริงชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและสาระน่ารู้

กิจกรรมภาษาต่างประเทศตอนเช้า
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
นักเรียนร่วมกิจกรรมโครงการสร้างสำนึกพลเมือง
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน article
รู้จักกับไวรัสเมอร์ส
บทความไข้เลือดออก
กิจกรรมกระเช้าบุญ
กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้าน ICT-G สำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน 8 สมัย