นักเรียนร่วมกิจกรรมโครงการสร้างสำนึกพลเมือง
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
นักเรียนร่วมกิจกรรมโครงการสร้างสำนึกพลเมือง

         นักเรียนโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย  จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมทำกิจกรรม (พรว.หัวใจสีขาว)
โครงการสร้างสำนึกพลเมือง ของสถาบันพระปกเกล้า  โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาของชุมชน โรงเรียน  และสังคม โดยการนำเสนอรูปแบบวิธีการ รณรงค์
ปลูกจิตสำนึก และจัดแสดงนิทรรศการ

 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและสาระน่ารู้

กิจกรรมภาษาต่างประเทศตอนเช้า
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยสอน
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน article
รู้จักกับไวรัสเมอร์ส
บทความไข้เลือดออก
กิจกรรมกระเช้าบุญ
กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้าน ICT-G สำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน 8 สมัย