กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

    ในช่วงวันหยุดเสาร์- อาทิตย์  คณะครูได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเก็บข้อมูลของนักเรียน
ว่านักเรียนอยู่ที่บ้านเป็นอย่างไร และรับฟังข้อเสนอแนะที่ทางผู้ปกครองเสนอแนะ เพื่อนำเอามาเป็นแนวทาง
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนต่อไป

 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและสาระน่ารู้

กิจกรรมภาษาต่างประเทศตอนเช้า
นักเรียนร่วมกิจกรรมโครงการสร้างสำนึกพลเมือง
กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยสอน
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน article
รู้จักกับไวรัสเมอร์ส
บทความไข้เลือดออก
กิจกรรมกระเช้าบุญ
กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้าน ICT-G สำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน 8 สมัย