กิจกรรมภาษาต่างประเทศตอนเช้า
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
กิจกรรมภาษาต่างประเทศตอนเช้า

       กิจกรรมสนทนาภาษาต่างประเทศกับครูเจ้าของภาษาในตอนเช้าทุกวัน
เพือฝึกทักษะ ด้านการฟัง  การจับใจความ  การฝึกออกเสียง ให้นักเรียนเกิดทักษะ
สามารถเข้าใจและใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารได้ กับ Mr.Scott Wayne Litton
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและสาระน่ารู้

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
นักเรียนร่วมกิจกรรมโครงการสร้างสำนึกพลเมือง
กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยสอน
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน article
รู้จักกับไวรัสเมอร์ส
บทความไข้เลือดออก
กิจกรรมกระเช้าบุญ
กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้าน ICT-G สำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน 8 สมัย